Scroll to content
Avenue Primary School home page

Avenue Primary School

Where learning springs to life

Languge of the term

The language of the term is Mandarin.  Support your children in learning a few key words, numbers and questions and answers.

 

 

English

Transliteration

 

 

One

 

 

 

 

 

 

Two

 

 

 

Èr

 

 

 

 

Three

 

 

 

Sān

 

 

 

 

Four

 

 

 

 

 

 

 

Five

 

 

 

 

 

 

 

Six

 

 

 

Lìù

 

 

 

 

Seven

 

 

 

 

 

 

 

Eight

 

 

 

 

 

 

 

Nine

 

 

 

Jiǔ

 

 

 

 

Ten

 

 

 

Shí

 

 

 

 

Eleven

 

 

 

Shí yī

 

 

 

 

 

Twelve

 

 

 

Shí èr

 

 

 

 

 

 

 

 

First Words

English

Transliteration

 

 

Welcome

 

 

 

Huān yíng

 

 

Hello

 

 

 

Nín hǎo

 

 

 

Goodbye

 

 

 

Zài jiàn

 

 

 

Good morning

 

 

 

Zǎo shàng hǎo

 

 

 

Good afternoon

 

 

 

Xià wǔ hǎo

 

 

 

Thank you

 

 

 

Xiè xiè

 

 

Sorry

 

 

 

Duì bù qǐ

 

 

 

Please

 

 

 

Qǐng

 

 

 

Yes

 

 

 

Shì

 

 

No

 

 

 

Bú shì

 

 

 

Come here

 

 

 

Guò lái

 

 

 

Well done

 

 

 

Zuò de hǎo

 

 

 

 

 

What is your name?

 

 

 

Nǐ jìào shén mo míng zǐ?

 

 

My name is Lín Róng Huán.

 

 

Wǒ de míng zǐ jìào Lín Róng Huán.

 

 

 

How old are you?

 

 

 

Nǐ jǐ suì le?

 

 

 

I am 9 years old.

 

 

 

Wǒ jǐu suì.

 

 

 

How are you?

 

 

 

Nín hǎo ma?

 

 

 

Very well.

 

 

 

Hĕn hǎo.

 

  

 

What is this?

 

 

 

Zhè shì shén mo?

 

 

 

This is a pencil.

 

 

 

Zhè shì  qìān bǐ.

 

 

 

Do you understand?

 

 

 

Nǐ míng bái ma?

 

 

 

I do not understand.

 

 

 

Wǒ bù míng bái.

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Raise donations for our school whenever you shop online

Sign Up to Easy Fundraising